CONTROL DEL MAIL i de L’ORDENADOR

Sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans de 5 de setembre de 2017, sobre l’acomiadament d’un treballador al qual se li va monitoritzar l’ordenador.

El que ens ocupa, s’analitza si un treballador pot ser acomiadat per haver-se intercanviat missatges privats mitjançant la compte de Yahoo! Messenger que l’empresa li havia facilitat per fer-ho exclusivament amb els clients.

L’empresa va tenir coneixement del incompliment com a conseqüència de la monitorització l’ús inadequat pel treballador del xat de l’empresa.

El treballador va demandar a l’empresa per considerar que s’havia produït una violació de l’article 8 (Dret al respecte de la vida privada y familiar, a la llar i la correspondència) del Conveni Europeu de Drets Humans.

La Gran Sal del TEDH estableix que s’ha de buscar un equilibri entre el dret del empresari a controlar i el dret del treballador a la seva pròpia intimitat i al secret de les comunicacions.

Aquest equilibri es el que manté la Gran Sala, acceptant la possibilitat de que els empresaris controlin el que fan els seus treballadors a través de les I.T. posades a disposició sempre que tingui un coneixement concret de que poden i no poden fer amb les eines empresarials i sobre tot de que poden ser monitoritzades. En aquest sentit, el Tribunal considera que és necessari que la comunicació als treballadors sobre les monitoritzacions dels ordenadors del treballadors contingui l’extensió, l’abast i la finalitat que tindrà la mateixa.

El TEDH també considera que és necessari seguir tenint en compte el principi de proporcionalitat en el moment de dur-se a terme la investigació, és a dir, que existeixi una sospita de conducta culposa del treballador que justifiqui la monitorització, l’obligació d’utilitzar un medi proporcional a la finalitat que es persegueix i que aquests sigui el menys lesiva pel treballador.

Com a conclusió, els empresaris poden monitoritzar l’ús de les IT i els treballadors poder ser lícitament sancionats o acomiadats si les utilitzen en contra del permès pel seu empresari, sempre que :

1. S’hagi regulat i notificat prèviament l’ús permès i prohibit de les IT.
2. S’hagi comunicat als treballadors l’existència d’una possible monitorització detallant específicament l’abast i extensió de fins on pot arribar la mateixa i totes les seves finalitats.
3. Només es podran monitoritzar e-mails personals si s’ha prohibit l’ús personal.
4. En el moment de dur-se a terme una monitorització, s’ha de complir amb el principi de proporcionalitat, utilitzant els mitjans menys agressius i ajustar-se a la finalitat perseguida.

Oriol Planes

Comments are closed.